Wolfgang Schwarzenbacher, Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter
Wolfgang Schwarzenbacher Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter +43 662 65 21 61 CV
Christian Struber, Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter
Christian Struber Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter +43 662 65 21 61 CV
Stefan Höll, Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter
Stefan Höll Architekt, Geschäftsführer, Gesellschafter +43 662 65 21 61 CV
Ekaterina Skidanenko-Hödlmoser, Architektin
Ekaterina Skidanenko-Hödlmoser Architektin +43 662 65 21 61 - 21
Barbara Brandstätter, Architektin I Babypause
Barbara Brandstätter Architektin I Babypause +43 662 65 21 61 - 14
Katharina Kendler, Architektin I Babypause
Katharina Kendler Architektin I Babypause +43 662 65 21 61 - 12